1. Bedrijfsgegevens LaptopLeasing

LaptopLeasing
Bakboard 35
8502 AL JOURE

06-45023822
b.vankuiken@laptopleasing.nl

KvK nummer: 92332315
BTW-nummer: NL866008974B01

2. Betaling van termijnen, rente en kosten

2.1. De in maandelijkse termijnen door de lessee te betalen bedragen dienen uiterlijk op de eerste dag van iedere maand te zijn bijgeschreven op rekening nummer NL63 RABO 0149 5403 29 t.n.v. LaptopLeasing te Joure.

2.2. Indien een met een betalingstermijn corresponderend bedrag niet tijdig is voldaan, wordt na 2 weken een herinnering verzonden. Indien de betalingsachterstand na 2 weken niet volledig is ingelopen, zendt LaptopLeasing een tweede herinnering met ingebrekestelling. Indien de betalingsachterstand 2 maanden na de datum waarop de betaling opeisbaar is geworden nog niet volledig is afgelost, is LaptopLeasing gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en de vordering via de rechter te innen. De lessee is verplicht tot vergoeding van de door LaptopLeasing gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

2.3. Indien de lessee de koopsom vervroegd wenst af te lossen, dan is dit boetevrij mogelijk. De lessee betaalt het resterende kredietbedrag en een eventueel openstaand saldo.

3. Overdracht

3.1. LaptopLeasing is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan derden over te dragen met of zonder mededeling daarvan aan lessee.

4. Belastingen

4.1. Ingeval tijdens de duur van de leaseovereenkomst een wijziging in de voorschriften van belastingen, premies, heffingen, subsidies of wetgeving optreedt die de financiële uitgangspunten, waarop het verschuldigde leasebedrag is gebaseerd, raakt, heeft LaptopLeasing het recht de leasebedragen opnieuw te berekenen. De leasebedragen zullen worden aangepast op een wijze waardoor LaptopLeasing in dezelfde uitgangspositie wordt geplaatst als die van voor de wijziging. Lessee heeft het recht bewijsstukken, zoals aanslagen, betalingsbewijzen en facturen van LaptopLeasing op te vragen.

5. Hoofdelijke aansprakelijkheid

5.1. Indien twee of meer personen als lessee zijn vermeld, zijn allen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

6. Eigendom en eigendomsvoorbehoud

6.1. Het product is en blijft eigendom van LaptopLeasing, totdat alle betalingen door koper onder de betalingsregeling zijn voldaan. Het is de lessee niet toegestaan het product aan derden uit te lenen, te verhuren of op enigerlei andere wijze in gebruik te geven. Tenzij LaptopLeasing hier uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor gegeven heeft. Het is de lessee niet toegestaan het product te vervreemden. Eventuele kosten en/of schade voorvloeiende uit het uitlenen, verhuren of op andere wijze ter beschikking stellen, zijn voor rekening van de lessee. Indien lessee de koopsom niet volledig heeft voldaan en in gebreke blijft met betaling is LaptopLeasing in verband daarmee gerechtigd de overeenkomst met de lessee te ontbinden. LaptopLeasing heeft in dat geval het recht het product door een tot de lessee gerichte verklaring terug te vorderen. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt het recht van de lessee of zijn rechtsverkrijger.

7. Service en onderhoud

7.1. Technische interventie of wijzigingen en ook service aan het product mogen uitsluitend door LaptopLeasing, of door LaptopLeasing aangewezen personen, worden uitgevoerd. In geval van storingen of problemen dient lessee dit onmiddellijk aan LaptopLeasing te melden. LaptopLeasing zal zonder kosten voor lessee herstellen of vervangen, tenzij storingen, problemen of schade het gevolg zijn van oorzaken die voor rekening van lessee komen, waaronder verkeerd gebruik, opzettelijk aangerichte schade, bliksem, diefstal of verkeerde bediening. Service- of herstelwerkzaamheden die door lessee worden uitgevoerd, zijn voor rekening van lessee. De service is alleen van toepassing in geval een defect valt onder de fabrieksgarantie. LaptopLeasing streeft ernaar om defecten aan laptops, docking stations en monitoren, welke onder de fabrieksgarantie vallen, binnen 24 uur op locatie persoonlijk te verhelpen. LaptopLeasing behoudt zich het recht voor het product te repareren dan wel te vervangen. Bij defecte randapparatuur zoals muizen, toetsenborden, kabels en laptop adapters geldt ook de 24 uur service, echter zal deze niet persoonlijk en op locatie worden verholpen. Er wordt dan gebruik gemaakt van een koerier welke een vervangend product aanbiedt. Hierbij is LaptopLeasing afhankelijk van het tijdstip van de berichtgeving van het defect en de snelheid van de koerier.

7.2. Wanneer de service binnen 24 uur niet waargemaakt kan worden door LaptopLeasing geeft dit de lessee niet het recht het leasecontract te ontbinden of anderzijds schadevergoeding te eisen.

8. Verantwoordelijkheid en verzekeringsplicht

8.1. Tijdens de contractperiode is de lessee volledig verantwoordelijk voor het product. Als onderdeel van deze verantwoordelijkheid is de lessee verplicht om voor het product een inboedelverzekering op gebruikelijke condities af te sluiten. LaptopLeasing neemt alle rechten over met betrekking tot de verzekering van lessee betreffende alle verzekeringsuitkeringen die met het product verband houden. Op een eventueel aan een (inboedel-)verzekering verbonden eigen risico kan door lessee ten opzichte van LaptopLeasing geen beroep worden gedaan.

9. Adreswijziging

9.1. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van LaptopLeasing is het niet toegestaan het product te verplaatsen van het leveringsadres dat op de leaseovereenkomst is vermeld. Lessee is verplicht LaptopLeasing uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na de feitelijke verhuisdatum in kennis te stellen van elke adreswijziging.

9.2. Indien het product in strijd met het bepaalde in dit artikel wordt verplaatst, zal LaptopLeasing gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden.

10. Specifieke bepalingen betreffende overeenkomsten

10.1. De overeenkomst is gedurende de in het contract vermelde looptijd van kracht. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door lessee is LaptopLeasing gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen zonder daartoe schadeplichtig te zijn. Er is in ieder geval sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien: a. Lessee een met de betalingstermijn corresponderend bedrag niet binnen 2 maanden nadat het bedrag opeisbaar is geworden heeft voldaan. b. Lessee het product in strijd met de wet of deze overeenkomst op enigerlei wijze vervreemdt of verduistert. c. Lessee failliet wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend.

11. Klachten

11.1. Het kan voorkomen dat lessee niet tevreden is over onze producten of diensten. De lessee dient in dat geval zo snel mogelijk contact op te nemen met LaptopLeasing.